بنام خـــــدا

پرسشنامه ضمیمه برای افرادی که برای اخذ ویزای شینگن جهت دیدار درخواست داده می شود.