بنام خـــــدا

پرسشنامه مخصوص بچه های زیر 18سال که یکی از والدین آنها در سوئد زندگی می کنند