بنام خـــــدا

برندگان سوئدی سه دوره از مسابقات دختر شایسته جهان