بنام خـــــدا

علیاحضرت سیلویا ملکه سوئد در یکی از ضیافت های شام نوبل