مسئولیت پرونده هایی که بدون هماهنگی دفتر تهران و یا بنام این دفتر و یا بنام وکلای دادگستری این دفتر و بدون هماهنگی کتبی آنان پیگیری می گردند، از عهده دفتر تهران خارج بوده و مسئولیت و عواقب ناشی از این امر بر عهده خود متقاضی میباشد.